ОБЩИ УСЛОВИЯ на Супер Логистик ООД

за извършване на неуниверсални пощенски услуги на територията на град София

Супер Логистик ООД е пощенски Оператор, който извършва неуниверсални пощенски услуги, съгласно Закона за Пощенските Услуги. За осъществяване на дейността си, дружеството има издадено от Комисията за регулиране на съобщенията Удостоверение № 0200/20.03.2018 г.
Националният телефон за приемане на заявки е 0700 700 06 - на цената на един градски разговор.
Имейл-адрес за кореспонденция: info@superexpress.bg
Интернет страница (сайт): www.superexpress.bg
 

I.   ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. С тези Общи Условия се уреждат взаимоотношенията между Супер Логистик ООД, наричано по-долу Оператор, и Потребителите на неуниверсални пощенски  (по-долу НПУ) на територията на град София.
1.2. Потребител по смисъла на тези общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите, предоставяни от Оператора като подател или получател.
1.3. За всичко, което не е уговорено с тези общи условия, се прилага Законът за пощенските услуги, както и други относими разпоредби от действащото законодателство на Република България.
1.4. С подписа си върху документите, които се попълват и предоставят при приемането и доставянето на пратки, Потребителите приемат, че са запознати и съгласни с тези Общи условия.
1.5. При евентуални следващи промени в Общите условия, същите ще се публикуват в сайта на Оператора, като всеки Потребител ще има право в 30 дневен срок от тяхното публикуване да изрази писмено несъгласие с тях. Ако липсва изричен отказ от страна на Потребител да приеме промените, същите се считат за приети от него, ако след изтичане на посочения срок, Потребителят ползва услугите на Оператора.
 

II.   УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП, СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА НПУ 

2.1. Операторът гарантира равноправен достъп до НПУ на всички потребители.
2.2. Договорът за НПУ се счита за сключен с подписването на транспортната разписка от подателя и куриера.
2.3. Договорът за НПУ се счита за изпълнен с подписването на транспортната разписка от получателя на пратката или: упълномощено от него лице; пълнолетен член на неговото домакинство; служител на юридическото лице, ако последното е посочено за получател на пратката.
2.4. Данните по транспортната разписка се обявяват от подателя, като посочването на точен и актуален адрес и телефон за връзка с получателя е задължително. С подписа си върху транспортната разписка подателят удостоверява верността на попълнените данни, включително условията за плащане и съдържанието на пратката.
2.5. При пренасочване на пратката към нов адрес поради грешен адрес на получателя, пратката се доставя с нова транспортна разписка след заплащане на първата, при условие, че адресът вече е посещаван от куриер. Сумата по новата транспортна разписка е дължима от страната, пожелала промяната. Разпорежданията за пренасочване се правят писмено от подателя или получателя.
 

III.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО 

3.1. Срокове на доставка: Сроковете за доставка на пратки се определят в зависимост от избрания от подателя срок за изпълнение и дестинация, като от значение е и посочените от подателя в транспортната разписка данни - име, адрес и телефон за връзка с получателя - да са пълни, точни и актуални. Подробен списък с видовете услуги, дестинациите и сроковете на доставка могат да бъдат намерени в сайта на Оператора.
3.2. С цел по-бързо и качествено обслужване, Потребителите имат възможност да си създадат профил в сайта на Оператора, като по този начин могат да се възползват от следните услуги:

 • Заявка онлайн 24/7 с 10 % отстъпка;
 • Проследяване на историята на поръчките;
 • Запаметяване на редовните поръчки като образци;
 • Плащане по банков път веднъж в месеца при сключен договор;
 • Издаване на фактури на повече от една фирма.
   

3.3. Независимо от начина на заявка – по телефон или онлайн, Операторът се задължава да ползва предоставените от Потребителите лични данни – име, адрес, телефон, имейл, само и единствено за изпълнение на заявените услуги, като се задължава да не предоставя тези данни на трети лица, освен на своите служители, за изпълнение на услугата, получателя на пратката, респ. подателя, при връщане на обратни документи или наложен платеж, или контролни органи, ако това се изисква по закон. Потребителите имат право да искат промяна и/или заличаване на предоставените от тях данни. Максималният срок, за който Операторът може да съхранява данните, предоставени от Потребителите, е 5 (пет) години, считано от изпълнение на заявената услуга.
 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА КУРИЕРСКИ ПРАТКИ 

4.1. Операторът приема пратки от подателя и извършва транспортирането им в указаната дестинация, когато те са подходящо опаковани, не съдържат забранени от закона предмети и вещества и услугата е надлежно платена.
4.2. Операторът предлага безплатна опаковка за документни пратки.
4.3. Операторът има право да откаже доставката на неопаковани или неподходящо опаковани пратки.
4.4. В случай че пратката е приета от Оператора за транспортиране, същата се счита, че е подходящо опакована.
4.5. Не се приемат за доставка пратки, адресирани до пощенска кутия.
4.6. Не се доставят пратки в противоречие с изискванията на чл.90 от Закона за пощенските услуги.
4.7. Не се доставят пратки с акцизни стоки с неплатен акциз, съгласно ЗАДС.
4.8. При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пратките, при приемането им Операторът изисква от Подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ от страна на Подателя, Операторът не приема пратката. Когато има достатъчно основание да се счита, че вече приета пощенска пратка съдържа забранени предмети и вещества, Операторът изисква писмено съгласие от Подателя или Получателя за отварянето й. При отказ или липса на отговор, Операторът уведомява прокуратурата.
4.9. Всички пратки се претеглят контролно от Оператора и при установена разлика с декларираното тегло, Потребителят се таксува по реално установеното, което се отразява върху транспортната разписка.
  

V. ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ 

5.1. Операторът предоставя на Потребителите следните услуги:

 • Куриерски услуги в рамките на гр. София;
 • Експресни Куриерски услуги;
 • Наложен платеж за стоки до 10 000 лв.;
 • Обратна разписка - уведомяване на подателя с документ, удостоверяващ доставката на пратката, потвърдена с подписа на лицето, приело пратката, или за отсъствие на получателя или отказа му да приеме пратка, удостоверено със запис от куриера върху документа;
 • Обратни документи;
 • Фиксиран час на доставка.
   

5.2. Подробен списък с видовете услуги е публикуван в сайта на Оператора.
5.3. Конкретната услуга се заявява от потребителя по телефон или онлайн.
5.4. Заявки по телефон могат да се правят всеки работен ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.
5.5. Заявки онлайн могат да се правят 24/7.
5.6. Работното време за вземане на пратки от адреса на Подателя и за доставка на приетите пратки е всеки работен ден от 10.00 ч до 19.00 ч.
5.7. Заявки, направени до 18  ч. в работен ден се приемат от куриера същия ден, като пратки, взети от подателя след 16 ч. се доставят на следващия работен ден. 
5.8. Заявки, направени по телефон и онлайн след 18 ч. или онлайн в събота/неделя, се приемат от куриера на следващия работен ден.
5.9. Необходимо е при пристигане на куриера за получаване на пратката, същата да е предварително подготвена. В противен случай куриерът изчаква на адрес най-много 15 мин. За престой повече от 15 мин. Подателят дължи по 2.10 лв. с ДДС за всеки следващи започнати 5 мин.
5.10. Операторът предлага услуги в три териториални зони в рамките на гр. София, уточнени в сайта на Оператора:  Зони за доставка
5.11. Операторът може да достави следните видове пратки, съобразно тяхната големина, а именно:

 • Мини пратка - Много малка пратка или писмо, предимно пакети от документи до 1 кг.
 • Малка пратка - Малка пратка с тегло до 5 кг. с размери 60x20x20 см или ролка до 60 см.
 • Стандартна пратка - Пратка с тегло до 20 кг., преносима наведнъж или ролка до 1 м.
 • Голяма пратка - Пратка с тегло до 50 кг., като максималното тегло за 1 пакет е 29,99 кг. или ролка до 1 м.
   

5.12. Операторът предлага три вида доставки, съобразно времето за доставяне на пратката, както следва:

 • Супер експрес – до 90 минути от получаване на пратката, при направена заявка до 16 ч. същия ден;
 • Експрес – до 3 часа от получаване на пратката, при направена заявка до 15 ч. същия ден;
 • Икономична – на следващия работен ден, след получаване на пратката, при цена с 20% търговска отстъпка.
   

5.13. Наложеният платеж се изпълнява в същия ден, ако се изплаща в брой и за пратки, доставени до 12 ч. За пратки, доставени след този час – сумата се изплаща на подателя следващия работен ден.
5.14. Наложен платеж, платим по банков път, се изплаща в срок до 2 работни дни след доставка на пратката.
5.15. Цените на различните видове пратки, съобразно тяхната големина, зона на доставка, срок на доставка и допълнителни услуги, поискани от Потребителя, са описани в сайта на Оператора: Цени.
5.16. Специфични условия във връзка с предоставяните от Оператора услуги могат да се договарят на телефон 0700 700 06 или на имейл info@superexpress.bg.
 

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

6.1. Цените за извършване на услугите, предлагани от Оператора, са обявени в Ценоразпис, наличен в сайта на Оператора: Цени. При поискване от Потребителя, същият може да му се предостави на хартиен или електронен носител.
6.2. При промяна в цените, Операторът публикува новия Ценоразпис в сайта и писмено уведомява Потребителите, с които има сключен индивидуален договор, с 30 (тридесет) дневно предизвестие, както и уведомява Комисията за регулиране на съобщенията минимум 10 (десет) дни преди влизането в сила на новия Ценоразпис.
6.3. Цените, посочени в индивидуален договор, сключен между Оператора и Потребителя, не могат да бъдат по-високи от тези, посочени в Ценоразписа на Оператора.
6.4. В случаите на сключен индивидуален договор с Потребител, Операторът има право, съгласно договорените условия, да предложи отстъпки от основния си Ценоразпис, както и различни срокове за плащане.
6.5. Цената за заявена услуга/и следва да се плати от Потребителя преди извършване на същата, освен ако друго е уговорено в индивидуален договор.
6.6. Ако цената за услугата не е предплатена, същата се дължи от Потребителя не по-късно от 3 (три) дни след получаване на фактурата.
6.7. Заплащането може да се извършва в брой, ако е в размер, разрешен от закона, или по банков път по следната банкова сметка на Супер Логистик ООД: BG 38 UNCR 7000 1523 1920 35, BIC: UNCRBGSF.
6.8. До заплащането на дължимите се суми за извършените услуги, Операторът има право на задържане върху пратката без да дължи на клиента никакви обезщетения за задържането, включително обезщетения за неточно изпълнение. При забавено плащане, Потребителят дължи и законна лихва върху неплатената в срок сума.
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ГАРАНЦИИ 

7.1. Потребителите имат право да:

 • да получат услуга без отклонения от посочените в Общите условия изисквания;
 • да ползват предлаганите от Оператора безплатни опаковки за подходящи по вид пратки;
 • да ползват преференции, в случаите на сключен индивидуален договор.
   

7.2. Потребителите са длъжни:

 • да подготвят пратката във вид, отговарящ на изискванията на тези Общи Условия;
 • да предоставят максимално пълна, точна и актуална информация за получателя и пратката;
 • да заплатят цената на услугата преди нейното извършване;
 • отговарят за вреди, причинени на Оператора, като отговорността им е съизмерима с понесените щети.
   

7.3. Потребителите се задължават да не предават на Оператора пратки, които съдържат акцизни стоки с неплатен акциз, съгласно ЗАДС, както и забранени предмети и вещества, посочени в чл.90 от ЗПУ.
 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА 

8.1.    Операторът има право:

 • да изисква пратката да бъде в подходящ за транспортиране вид и опаковка, които също така я правят безопасна за целостта и съдържанието на другите пратки;
 • да не приема пратки, неотговарящи на тези изисквания или съдържащи забранени за превоз предмети и/или вещества, изброени в тези Общи условия, респ. ЗПУ;
 • да задържи пратката до заплащане на дължимата се за заявената услуга цена.
   

8.2. Операторът е длъжен да:

 • да предостави на всички потребители достъп до услугата при еднакви условия, с изключение на случаите, когато е сключен индивидуален договор с Потребител, когато е възможно уговаряне на по-изгодни за страните условия;
 • да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата, включително личните данни, предоставени от Потребителите;
 • да предостави на Потребителите информация за всички характеристики на услугата, включително цени и Общи условия за ползването й;
 • да спазва обявените изисквания за предоставяне на услугите;
 • да обезщети Потребителите, съгласно тези Общи Условия, когато същите са претърпели имуществени щети в резултат на неточно изпълнение от страна на Оператора;
 • да разглежда и взема становища по жалби, молби и предложения от Потребителите, да преценява тяхната основателност и да предприема действия за отстраняване на допуснатите нарушения;
 • да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставяне на услугата, наложени от компетентните органи, или при други извънредни обстоятелства;
 • да постави на видно място в офисите си и в сайта си актуални версии на Общите Условия и Ценоразписа си.
   
   

IX. ЗАБРАНЕНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА 

9.1. В изпълнение на чл.90 от Закона за пощенските услуги, Операторът забранява поставянето в пратките на следните предмети и вещества:

 • наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 • оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 • противоречащи на нравствените норми предмети;
 • предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 • религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 • движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 • акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
   

9.2. В пощенските пратки не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, които представляват ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети, ценни книжа.
9.3. В изпълнение на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Операторът забранява поставянето в пратки на акцизни стоки с неплатен акциз.
 

X. РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

10.1. Потребителите имат право на рекламации в случай на частично или изцяло повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, при неспазване сроковете за доставка и при неизпълнение от страна на Оператора на договорените задължения.
10.2. В случай на закъснение от страна на Оператора при изпълнение на услугата „фиксиран час“, на Потребителя се възстановява платената от него цена. 
10.3. При доставяне на пратката и в присъствието на куриера, в случай, че се установи увреждане съдържанието на пратката, се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Потребителя и куриера.
10.4. Срокът за предявяване на рекламацията е 6 (шест) месеца, считано от датата на:

 • доставяне на пощенските пратки,
 • изпращане на парични преводи за подателя и получаване на парични преводи – за получателя, 
 • предаване на сумата по наложен платеж-за платеца и получаване на сумата по наложен платеж-за получателя.
   

10.5. Рекламацията се прави писмено до Оператора като се представят доказателствата, с които разполага Потребителят, и се посочи в какво се състои искането на същия. Необходимите документи за подаване на рекламацията са екземпляр от транспортната разписка, констативен протокол (за увредени пратки), доказателство за плащане на цената на услугата.
10.6. Срокът за отговор на рекламацията е 1 (един) месец, считано от получаването й от Оператора.
10.7. Срокът за изплащане на обезщетения по приети за основателни рекламации е 15 (петнадесет) работни дни след датата на изготвяне на отговора по рекламацията.
10.8. За основателни рекламации размерът на обезщетението за частично или изцяло повредена, унищожена или загубена незастрахована пратка е три пъти стойността на съответната услуга, но не повече от 30 (тридесет) лева. За пратки с обявена стойност, обезщетението е съобразно тази стойност.
10.9. При уважена рекламация за неизплатени суми по наложен платеж, освен плащане на сумата, Операторът дължи на Получателя и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от датата, на която е следвало да се изплати наложеният платеж до датата на реалното му изплащане.
10.10. При уважена рекламация за забавено плащане на суми по наложен платеж, Операторът дължи на Получателя обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от датата, на която е следвало да се изплати наложеният платеж до датата на реалното му изплащане.
10.11. Рекламации не се приемат и Операторът не носи отговорност, когато по нареждане на платеца или на получателя на наложения платеж, сумата трябва да се изплати по банкова сметка на получателя, но банковата сметка е посочена неточно, непълно, невярно; същата е запорирана или вземането по нея е заложено, както и ако по причина, за която отговаря банката, сметката не може да бъде заверена със сумата по наложения платеж или сумата не може да бъде изтеглена, използвана, преведена към трето лице и др.
10.12. Операторът не носи отговорност за неизпълнение на своите задължения и при следните хипотези:

 • за непрепоръчани пощенски пратки;
 • за повреждане или унищожаване на препоръчани или с обявена стойност пощенски пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
 • когато препоръчаните пощенски пратки не е възможно да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
 • когато повреждането или унищожаването на пощенските пратки е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пощенските пратки;
 • за пощенски пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
 • когато поради непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице или паричният превод не е доставен на получателя;
 • когато Потребителите не са предявили писмена рекламация в горепосочения срок.
   
   

XI. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

11.1. Възникнали спорове по договори с Потребители, които са физически лица, се решават по взаимно съгласие, на база добро партньорско сътрудничество чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
11.2. Възникнали спорове по договори с Потребители, които са юридически лица, се решават по взаимно съгласие, на база добро партньорско сътрудничество чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие по спорове, възникнали с юридически лица, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд в гр. София, определен по правилата за родова подсъдност. С възлагането или приемането на неуниверсална пощенска услуга, предлагана от Оператора, страните приемат уговорката, относно избраната подсъдност по предходното изречение, която в отношенията им е договор за избор на съд по смисъла на чл. 117 ал.2 от ГПК.